Arabic: سمو الروح

Uitgever: Arab Scientific Publishers
ISBN: 9786140121799
Taal: Arabic
Vertaler:
Bindwijze:
Pagina´s: 147

ف احلضـارة اليـوم؟ مـاذا تبقـى مـن أهميـة »اخليـر، كيـف نعـر واجلمـال، واحلقيقـي« اليـوم، يف فجـر األلفيـة الثالثـة؟ملـاذا الفـن؟ ملـاذا الثقافـة؟ مـا هـو الرصيـد الـذي يمكـن منحـه لإليديولوجيـا، غـداة قـرن أدمتـه وأحزنتـه حربـان عامليتـان؟ ولكـن، بعـد هجمـات 11 أيلـول، ملـاذا البربريـة، وكيـف نفسـر نزعـة العـداء لألميـركان…؟ يف ضـوء األحـداث الراهنـة، يدعونـا روب ريمـن للتأمـل يف مسـائل أزليـة. مـن سـقراط إىل نيتشـه ومـن غوتـه إىل تومـاس ً بألبيـر كامـو ونورمـان ميلـر، يسـتدعي تلـك مـان مـرورا ً الشـخصيات الفكريـة البـارزة يف الفلسـفة واألدب احتفـاء بعظمـة املثـل األعلـى وبالقيـم اإلنسـانية. ّ حيـث معاشـرة كبـار املفكريـن حتثـه علـى بفضـل فكـره احلـر إعمـال النظـرة النقديـة، يلقحنـا روب ريمـن بفايـروس سـمو ً الـروح. فقـد جنـح روب كموقـظ وناقـل يف آن معـا أن يثيـر فينـا عـدوى شـغف الغـوص يف بهجـة أعمـال التـراث العاملـي الكبـرى